بازگشت به زندگی: برای فصل دو در Showtime لغو یا تمدید؟

آیا نمایش تلویزیونی بازگشت به زندگی برای فصل دو در Showtime لغو یا تمدید می شود؟ کرکس تلویزیونی در حال تماشای همه اخبار لغو و تمدید تلویزیون است ...