Love Is ___: برای فصل دوم در OWN لغو یا تمدید می شود؟

آیا نمایش تلویزیونی Love Is برای فصل دوم در OWN لغو یا تمدید شده است؟ کرکس تلویزیونی در حال تماشای آخرین اخبار لغو و تمدید است ، بنابراین وضعیت Love Is ، فصل دو را دنبال کنید. آن را علامت گذاری کنید یا برای آخرین به روزرسانی ها مشترک شوید. به یاد داشته باشید ، کرکس تلویزیونی در حال تماشای نمایش های شما است. شما هستید؟